Regulamin

ROWEROWA WYSPA
Rajd Rowerowy na Wyspie Sobieszewskiej

Regulamin

 

Cele
a) Popularyzacja zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku mieszkańców Gdańska i regionu.
b) Promowanie atrakcji i walorów turystycznych oraz oferty sportowo-rekreacyjnej Wyspy Sobieszewskiej.
c) Wspieranie integracji życia rodzinnego i umacniania więzi rodzinnych.
d) Odkrywanie zainteresowań i pomysłów na wspólne spędzanie wolnego czasu.
e) Promowanie rekreacyjnej jazdy na rowerze oraz ścieżek i szlaków rowerowych w Gdańsku i na Wyspie Sobieszewskiej.

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizator
Fundacja FAMILY CHALLENGE
ul. Jowisza 37 C, 83-010 Straszyn
www.familychallenge.pl

2. Wsparcie
Impreza jest dofinansowana ze środków Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

3. Współpraca
• Miasto Gdańsk
• Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska
• Wypożyczalnia kajaków Aktywnie na Wyspie
• OSP Sobieszewo
• OSP Świbno
• Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa „Adiutare”

4. Kontakt w sprawie imprezy
tel. 600 325 678
e-mail: info@rowerowawyspa.pl
www.rowerowawyspa.pl

 

II. TERMIN, MIEJSCE, PROGRAM

1. Termin
Data: 28 sierpnia 2021 r. (sobota)

2. Miejsce
Miejsce: Gdańsk, Wyspa Sobieszewska
Centrum imprezy: wiata przed wejściem do rezerwatu Ptasi Raj (na końcu ul. Nadwiślańskiej)

3. Program
Impreza odbywać się będzie zgodnie z programem:
09.30–14.00 – rejestracja uczestników w Biurze Imprezy
10.00–15.00 – wyruszanie na trasę rajdu
16.00 – zakończenie imprezy

 

III. TRASA RAJDU

1. Informacje ogólne
a) Impreza ma charakter rekreacyjny. Czas pokonania trasy nie jest mierzony.
b) Trasa w terenie nie jest oznakowana. Uczestnicy na podstawie otrzymanej przed startem mapy z trasą sami wybierają, gdzie i jakim wariantem chcą się poruszać.
c) Trasa przebiega znakowanymi szlakami turystycznymi, drogami i ścieżkami leśnymi, a także drogami publicznymi.

2. Sposób pokonywania trasy
a) Rajd odbywać się będzie na terenie Wyspy Sobieszewskiej.
b) Przed startem uczestnicy otrzymają mapę z zaznaczonymi ciekawymi miejscami na Wyspie Sobieszewskiej (około 25 punktów) oraz pytaniami i zagadkami związanymi z tymi miejscami.
c) Uczestnicy sami wybierają, które miejsca chcą odwiedzić, a tym samym ile kilometrów przejechać (cała trasa liczy około 35 km).
d) Po dotarciu do wyznaczonych miejsc przyda się spostrzegawczość, aby poszukać odpowiedzi i rozwiązać zagadki.
e) Tempo pokonanie trasy jest dowolne, jednakże nie dłużej niż do godziny zamknięcia imprezy (zgodnie z programem).

3. Bezpieczeństwo na trasie
a) Wszyscy uczestnicy przestrzegać muszą zasad bezpieczeństwa związanych z poruszaniem się w lesie oraz na drogach publicznych.
b) Trasa przejazdu nie jest zamykana (nieograniczony ruch) i mogą poruszać się po niej inne osoby i pojazdy (np. w lesie, na drogach publicznych).
c) Uczestnicy podczas trwania imprezy są tak samo traktowani jak inni uczestnicy ruchu drogowego i muszą się poruszać zgodnie z przepisami ruchu drogowego (chyba że polecania policji oraz osoby zabezpieczające trasę nakazywać będą inny sposób poruszania się).
d) W miejscach szczególnie niebezpiecznych (np. skrzyżowania) uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność i rozwagę.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnictwo
a) Udział w imprezie może wziąć każdy – bez względu na wiek, poziom sprawności, umiejętności i doświadczenie.
b) Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod stałą opieką i za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
c) Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
d) Warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie jest złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezach rowerowych oraz złożenie oświadczenia o znajomości regulaminu i zasad udziału w imprezie poprzez potwierdzenie własnoręcznym i czytelnym podpisem na formularzu Organizatora podczas rejestracji w Biurze Imprezy.
e) Za osoby niepełnoletnie (poniżej 18 lat) potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 2d), dokonuje rodzic lub opiekun prawny albo osoba, która sprawuje opiekę na nieletnim podczas imprezy.

2. Rowery
a) Zgłaszając się do udziału w imprezie trzeba mieć własny rower – Organizator nie zapewnia rowerów.
b) W imprezie można wziąć udział na dowolnym rowerze (np. trekkingowy, górski, elektryczny, dziecięcy). Należy jednak pamiętać o tym, że trasa wiedzie zarówno po terenie leśnym, jak i miejskich szlakach rowerowych.
c) Organizatorzy zalecają, aby wyruszając na trasę zabrać ze sobą:
• kask rowerowy,
• drobny osprzęt rowerowy (do ewentualne naprawy),
• napoje i przekąski,
• minimum jeden telefon komórkowy,
• odpowiednią odzież.

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

1. Rejestracja
a) Rejestracji udziału w imprezie można dokonać poprzez formularz online umieszczony na stronie internetowej imprezy lub bezpośrednio na imprezie w Biurze Imprezy (wyłącznie w przypadku wolnych miejsc).
b) Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc (limit dotyczy wyłącznie prawidłowych zgłoszeń).
c) Osoby, które dokonały tylko częściowego zgłoszenia (np. tylko wypełniły formularz lub tylko dokonały opłaty za udział w imprezie), nie są uczestnikami imprezy i będą się znajdować na liście rezerwowych.

2. Terminy zgłoszeń
Zgłoszenia udziału w imprezie można dokonać na dwa sposoby (w dwóch terminach):
a) Pierwszy termin, czyli poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.rowerowawyspa.pl,
do dnia 25 sierpnia 2021 r. Zgłoszenie oraz wniesienie opłaty za udział w imprezie w tym terminie gwarantuje start w imprezie i komplet świadczeń.
b) Drugi termin, czyli w dniu imprezy, bezpośrednio w Biurze Imprezy. Zgłoszenie w dniu imprezy jest możliwe, jednak wyłącznie w przypadku wolnych miejsc i nie gwarantuje pełnych świadczeń. Zachęcamy, aby zgłaszać się na imprezy w pierwszym terminie (przez formularz internetowy)!

3. Opłaty za udział w imprezie
Wysokość opłat za udział w imprezie (od osoby) wynosi:

a) Dzieci do 10 lat (włącznie): 15 zł do dnia 25 sierpnia 2021 r. / 20 zł w dniu imprezy
b) Młodzież od 11 lat do 17 lat (włącznie): 20 zł do dnia 25 sierpnia 2021 r. / 25 zł w dniu imprezy
c) Dorośli w wieku od 18 lat: 30 zł do dnia 25 sierpnia 2021 r. / 40 zł w dniu imprezy

4. Bezpłatny start dla mieszkańców Dzielnicy Wyspa Sobieszewska
a) Mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej mogą brać udział w imprezie bezpłatnie!
Warunkiem jest posiadanie zameldowania na terenie dzielnicy Wyspa Sobieszewska.
b) W celu otrzymania bezpłatnego startu w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a potem zgłosić się e-mailowo na adres info@rowerowawyspa.pl.

5. Potwierdzenie udziału w Biurze Imprezy
a) Każdy uczestnik po przybyciu na imprezę musi zgłosić się osobiście do Biura Imprezy celem weryfikacji i aby dokonać potwierdzenia udziału.
b) Podczas weryfikacji w Biurze Imprezy uczestnicy muszą mieć dokument tożsamości ze zdjęciem, który należy okazać na prośbę Organizatora.
c) Podczas potwierdzania udziału w Biurze Imprezy każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania wszystkich oświadczeń, w tym oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika, świadomości udziału w imprezie terenowej oraz znajomości warunków udziału w imprezie. Brak jakiegokolwiek podpisu skutkuje niedopuszczeniem do udziału z winy uczestnika.

6. Informacje dodatkowe
a) Zgłoszenie lub wniesienie opłaty za udział w imprezie po terminie 25 sierpnia 2021 r. nie gwarantuje zapewnienia wszystkich świadczeń.
b) Opłata za udział w imprezie może być dokonywana w formie płatności online (w pierwszym terminie zgłoszeń) oraz wpłat wyłącznie gotówkowych w Biurze Imprezy (drugi termin zgłoszeń).
c) W przypadku wniesienia opłaty za udział w imprezie w niewystarczającej wysokości (płatność online) uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy podczas rejestracji w Biurze Imprezy.
d) Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewów online. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data wpływu wpłaty na konto bankowe Organizatora.
e) Organizator nie zwraca opłaty za udział w imprezie osobom, które nie ukończyły imprezy lub też nie wzięły w niej udziału oraz w przypadku skrócenia, zmiany przebiegu trasy lub imprezy, a także odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora.

7. Odwołanie imprezy
a) Jeżeli sytuacja epidemiologiczna (w szczególności obowiązujące obostrzenia lub wytyczne) skutkować będzie koniecznością odwołania imprezy, to Organizator zamieści na stronie internetowej odpowiedni komunikat.
b) W takiej sytuacji uczestnicy, którzy dokonali opłaty za udział w imprezie będą mogli zdecydować czy chcą:
• odebrać medal i pojechać na trasę indywidualnie w dowolnym dla siebie dniu,
• otrzymać zwrot opłaty za udział w imprezie pomniejszonej o 10 zł kosztów manipulacyjnych.

 

VI. ŚWIADCZENIA

1. Świadczenia
W ramach opłaty za udział w imprezie Organizatorzy zapewniają uczestnikom:
• udział w imprezie,
• mapę z trasą,
• numer startowy na rower,
• medal dla każdego uczestnika,
• upominek dla każdego dziecka do lat 18 po ukończeniu trasy,
• ubezpieczenie NNW.

 

VII. BEZPIECZEŃSTWO

1. Odpowiedzialność
a) Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora.
b) Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie odpowiada za osoby trzecie ani za uczestników, zwłaszcza tych, którzy łamią regulamin.
c) Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w imprezie mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w imprezie, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność (lub odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wydarzenia, kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie imprezy, a także za zmianę programu, a nawet odwołanie imprezy, zwłaszcza w przypadkach podjęcia przez Organizatora działania lub zaniechania, którego powodem była dbałość o bezpieczeństwo uczestników, osób trzecich oraz przebiegu imprezy.
e) Przed startem lub na stronie internetowej imprezy uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach na trasie.

2. Ograniczenia epidemiologiczne
a) Impreza odbywać się będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami w zakresie zagrożeń epidemiologicznych. Informacje o sposobie przeprowadzenia imprezy opublikowane będą na stronie internetowej imprezy lub bezpośrednio przed startem w Biurze Imprezy.
b) Wszyscy uczestnicy imprezy oraz osoby trzecie (w tym rodzice i opiekunowie) zobowiązani są do stosowania się do poleceń i wytycznych Organizatora, odpowiednich instytucji oraz obowiązujących przepisów.
c) Osoba, która nie zastosuje się do poleceń i wytycznych, nie będzie dopuszczona do udziału w imprezie, a ponadto mogą zostać wobec niej wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły imprezy w celu dostosowania jej do obowiązujących obostrzeń, a nawet do jej odwołania.

3. Zasady fair play
a) Aby impreza przebiegała bez zakłóceń i w duchu fair play, każdy uczestnik winien przestrzegać zasad czystego współzawodnictwa, uczciwości, udzielania pomocy potrzebującym oraz przestrzegania regulaminów i zaleceń Organizatora.
b) Ponadto każdy uczestnik winien przestrzegać niniejszych zasad:
• wolniejszy rowerzysta powinien ustąpić miejsca szybszemu na trasie,
• uczestnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do miejsca, które może być niebezpieczne,
• uczestnicy muszą przestrzegać przepisów prawa, w tym przepisów ruchu drogowego.

4. Dyskwalifikacja
Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania lub wycofania uczestnika z trasy w przypadku:
a) stwierdzenia przez obsługę imprezy niezdolności do udziału w imprezie (decyzje obsługi są ostateczne i nieodwołalne),
b) złamania zasad bezpieczeństwa,
c) nieudzielenia pomocy innym osobom (uczestnikom lub osobom trzecim) w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia,
d) nieprzestrzegania zasad fair play oraz przepisów niniejszego regulaminu,
e) niewykonywania poleceń obsługi imprezy lub Organizatora.

5. Wycofanie się uczestnika z trasy
a) W przypadku wycofania się uczestnika (np. rezygnacji z pokonania trasy) musi on niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.
b) Jeśli uczestnik nie poinformuje o wycofaniu się i zostanie podjęta przez Organizatora akcja poszukiwawcza, osoba ta zostanie obciążona wszelkimi kosztami związanymi z akcją.
c) Uczestnik, który nie ukończy trasy w limicie, wycofa się lub zostanie zdyskwalifikowany, nie będzie miał szansy powrotu na trasę (kontynuowania udziału w imprezie).
d) Organizatorzy nie odpowiadają za uczestników, którzy wycofali się z rywalizacji lub zostali zdyskwalifikowani.

6. Procedury w razie wypadku
a) Ważne numery telefonów podane zostaną mapie z trasą.
c) Każdy, kto zauważy zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników lub kłopoty innego uczestnika na trasie, winien zgłosić to Organizatorowi, a także w miarę własnych możliwości udzielić niezbędnej pomocy.

7. Ochrona środowiska naturalnego
a) Uczestnicy zobowiązani są szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać terenu, na którym odbywa się impreza.
b) Nie wolno wyrzucać żadnych opakowań i śmieci za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
8. Warunki atmosferyczne
a) Impreza odbywa się zasadniczo bez względu na warunki atmosferyczne.
b) W trosce o bezpieczeństwo uczestników w przypadku zmiany warunków atmosferycznych Organizator ma prawo skrócić, zmienić lub nawet odwołać część trasy lub całą trasę albo całą imprezę,
b) W trosce o bezpieczeństwo uczestników (np. działanie siły wyższej, zmianę warunków atmosferycznych, opinia służb) Organizator ma prawo do skrócenia, zmiany lub nawet odwołania części lub całej trasy, a także imprezy.
c) Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub imprezy oraz odwołanie trasy lub imprezy w czasie jej trwania nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej ani w całości, ani w części.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych osób, o których mowa poniżej, jest Fundacji FAMILY CHALLENGE wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737100,
NIP: 604-020-46-28, REGON: 380574264, zwana dalej Organizatorem.
2. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu:
a) przeprowadzenia imprezy tj.:
• rejestracji uczestnika,
• przypisania do odpowiedniej kategorii startowej/wiekowej,
• ustalenia wysokości opłaty startowej (w tym zniżek i ewentualnego zwolnienia z opłaty),
• wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych osobowych publicznie, tj. w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez komentatora i/lub spikera w trakcie imprezy oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
• prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego w Biurze Imprezy oraz na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora,
• weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Imprezy, w tym także opiekuna i pełnomocnika, który w imieniu uczestnika dokona odbioru przysługującego uczestnikowi pakietu startowego,
• prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora, a także podczas imprezy, w tym bezpośrednio po zakończeniu imprezy,
• wysłania SMS-em istotnych informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia imprezy,
• przyznania i wydania nagród i upominków,
• informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,
b) marketingowym i promocyjnym Organizatora,
c) przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej,
d) przesyłania newslettera.
3. Osoby niepełnoletnie mogą być zgłoszone do udziału w imprezie wyłącznie przez ich prawnych opiekunów, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej.
4. Organizator umożliwia odbiór pakietów startowych przez osoby umocowane do dokonania tej czynności w imieniu uczestników imprezy (pełnomocników uczestników). Organizatorowi imprezy zostaną udostępnione dane osobowe pełnomocników w celu umożliwienia odbioru pakietu startowego w imieniu uczestnika imprezy, w zakresie: imię, nazwisko, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, organ wydający dokument potwierdzający tożsamość. Udostępnione dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w pkt. 2 i 4, jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub zgoda prawnych opiekunów osób niepełnoletnich, o których mowa w pkt. 3.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez uczestnika/opiekuna/pełnomocnika uczestnika może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez:
a) przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora określony w ust. 1 lub na adres poczty elektronicznej Administratora Danych Osobowych, tj. info@familychallenge.pl,
b) złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Imprezy.
7. Odbiorcami udostępnionych Organizatorowi danych osobowych uczestników będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (wybrane przez Organizatora firmy współpracujące przy organizacji imprezy) na podstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą także udostępnione komentatorom biegu, spikerom, osobom zgromadzonym na trasie i mecie biegu, osobom czytającym strony internetowe Administratora danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom mediów drukowanych, elektronicznych i innych.
8. Dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy nie będą udostępniane innym odbiorcom.
9. Dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
10. Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji imprezy i w okresie po jej zakończeniu (w tym w związku z publikowaniem relacji, wyników, materiałów informacyjnych i promocyjnych) oraz prowadzenia działalności przez Organizatora albo do momentu wycofania zgody.
11. Osobie, której dane dotyczą (uczestnikowi/opiekunowi/pełnomocnikowi), przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Uczestnik imprezy lub opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie wizerunku przez Organizatora, obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych i promocyjnych Organizatora i imprezy w mediach elektronicznych i drukowanych. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku w trakcie dokonywania rejestracji uczestnika do udziału w imprezie przez internet albo poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w Biurze Imprezy.
13. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w imprezie. Niepodanie danych lub niewyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uniemożliwia wzięcie udziału w imprezie.
14. Podanie danych osobowych szczególnej kategorii, tj. numeru orzeczenia o niepełnosprawności lub numeru karty uprawniającej do zniżki jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby uzyskać zniżkę w opłacie startowej. Niepodanie tych danych powoduje brak możliwości uzyskania zniżki w opłacie startowej.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje uczestników oraz wszystkie osoby i podmioty związane z organizacją imprezy.
2. W czasie trwania imprezy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
3. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, uczestników i innych osób (w tym publiczności).
4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z imprezą.
5. Brak znajomości przez uczestników zapisów regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione i pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
8. Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a przypadki nieuwzględnione w regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.